Privacybeleid

SPES-forum vzw wenst de privacy van zijn leden en sympathisanten te respecteren in de geest van de GPPR-wet. Het adressenbestand van de SPES Nieuwsbrief werd geleidelijk opgebouwd met de adressen van mensen die zich expliciet daarvoor inschreven of die deelnamen aan SPES activiteiten.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de SPES-Forum Vzw, Naamsesteenweg 355, 3001 Leuven-Heverlee, voor de organisatie van de evenementen waarvoor u zich inschrijft.

Indien u aangeeft dat u verdere uitnodigingen wilt ontvangen voor gelijkaardige activiteiten, dan worden ze ook daarvoor gebruikt, op basis van de contractuele relatie als gevolg van die registratie.

Indien u deze uitnodigingen niet langer wenst te ontvangen, informatie wilt vragen over de gegevens die we verwerken, ze wilt verbeteren of laten wissen, kunt u ons contacteren op info@spesforum.be.

Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en doen het nodige om uw privacy te waarborgen. Dit betekent o.a. dat wij:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor die zijn verstrekt, bv. de organisatie van de evenementen waarvoor u inschrijft;
• de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot de minimale die we nodig hebben voor de aangegeven doeleinden;
• uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, bv. voor verdere uitnodigingsmails;
• passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, bv. de organisatie van de evenementen in kwestie;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u daarop willen wijzen en die respecteren.

SPES-Forum Vzw
Naamsesteenweg 355, Gebouw K, lokaal 6 – 3001 Leuven-Heverlee